Bên ngoài cua gai / Ibara crab roe

Mùa:Từ tháng 6 đến tháng 8

"Ibbala Kamoko"

Cua có nội bộ và bên ngoài,

Được gọi là con ngoài.

Bây giờ, trứng của Ibana là vô giá và khó tiếp cận.

Điều này là rất bất thường, vì vậy hãy chắc chắn để ăn nó.

Kết cấu nhỏ là không thể so sánh với hương vị!

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này