Biểu đồ

Mùa thu: mùa thu đến mùa xuân

Hyogo, Tottori, Ishika, Fukui và Hokkaido.

Dù sao thì, rất quan trọng để cảm nhận được s ự ngọt ngào của thân thể và cấu trúc của sợi.
Có món súp ngon trong nồi nóng.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này