Makazube Hope/Lindbergh Scat

Đây là cá sông ở Hokkaido được gọi là Kasbe.
Gà rán rất ngon.
Cá chiên được lấy ra khỏi xương và là một miếng cá dày.

Rất tiếc, không có sản phẩm trong bộ sưu tập này